Algemene voorwaarden

 1. Onder de naam Dreessen advocaten voeren advocaten mw. mr. Dreessen en mr. Gelissen praktijk. Mr. Dreessen (KvK 14114113) is enig opdrachtnemer.
 2. De overeenkomst tussen cliënt en advocaat wordt beheerst door Nederlands recht, waarbij artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW van toepassing zijn uitgesloten.
 3. De advocaat is voor beroepsaansprakelijkheid verzekerd overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde Verordening op de Beroepsaansprakelijkheid. Aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico. Indien aansprakelijkheid niet door de verzekering wordt gedekt is deze beperkt tot het in het afgelopen jaar in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.
 4. De overeenkomst tussen cliënt en advocaat wordt beheerst door Nederlands recht. Bij geschillen is de Nederlandse rechter bevoegd. In verband met eventuele geschillen tussen advocaat en cliënt verwijst ons kantoor naar de interne klachtenregeling. Tevens is Dreessen advocaten aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur.
 5. Dreessen advocaten verleent juridische bijstand o.a. op basis van een zogenaamde ‘toevoeging’ op basis van de Wet op de rechtsbijstand. Een recht op toevoeging is afhankelijk van inkomen en vermogen (zie ook op Raad voor Rechtsbijstand). De advocaat kan voor u zo’n toevoeging aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wanneer de Raad voor Rechtsbijstand de advocaat ‘toevoegt’, dan kan hij of zij op die basis werken en betaalt de Raad voor Rechtsbijstand voor een (groot) deel de advocaat. Omdat de Raad voor Rechtsbijstand alleen een toevoeging verstrekt wanneer het inkomen en vermogen onder een bepaalde drempel ligt, controleert de Raad voor Rechtsbijstand daarop. U moet in dat verband weten dat:
  • de Belastingdienst (op verzoek van de Raad voor Rechtsbijstand) met behulp van uw BSN gegevens over inkomen en vermogen aan de Raad verstrekt (indien van toepassing ook van de partner);
  • de Raad voor Rechtsbijstand bij de gemeente van inschrijving persoonsgegevens en het bsn controleert (indien van toepassing ook van de partner);
  • de (verstrekte) gegevens worden opgenomen in de administratie van de Raad voor Rechtsbijstand;
  • het verstrekken van onjuiste gegevens of het verzwijgen van gegevens kan leiden tot weigering of intrekking van de toevoeging en strafvervolging;
  • een verstrekte toevoeging met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken als door de rechtsbijstand een bepaald financieel resultaat wordt behaald (50% van het van toepassing zijnde heffingsvrij vermogen, geldt niet in strafzaken);
  • ook als een toevoeging is verstrekt u rekening moet houden met een door u verschuldigde wettelijk ‘eigen bijdrage’, te voldoen aan de advocaat. De hoogte hiervan is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen.
  • u een korting van € 53 op de eigen bijdrage kunt krijgen als u eerst het Juridisch Loket contacteert met uw rechtsvraag en u zich daar laat doorverwijzen naar de advocaat.
  • u voor de kosten van de eigen bijdrage (en overige juridische kosten, zoals griffierechten) vaak een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente kunt doen;
  • indien en voor zover gedurende de afwikkeling van uw zaak dan wel als gevolg van de uitkomst van uw zaak, uw recht op gefinancierde rechtsbijstand komt te vervallen het reguliere honorarium van de advocaat bij u in rekening wordt gebracht.
 6. De advocaten behouden zich het recht voor om de zaak niet op basis van gefinancierde rechtsbijstand te behandelen. Dit zal per zaak beoordeeld worden.
 7. Indien geen toevoeging wordt verkregen brengt de advocaat het overeengekomen uurtarief in rekening. Werkzaamheden worden periodiek en overeenkomstig het uurtarief of gemaakte tariefafspraak maandelijks in rekening gebracht. De advocaat kan betaling van een voorschot verlangen alvorens met werkzaamheden te beginnen.
 8. Eventuele deurwaarderskosten (voor betekening van een dagvaarding) en griffierechten (voor een procedure bij de rechtbank) worden aan u doorberekend, ook als u een toevoeging heeft. De advocaat kan pas een procedure voor u instellen als deze griffierechten op voorhand zijn voldaan.
 9. Indien u een rechtsbijstandsverzekering heeft, kunnen de kosten voor griffierechten, deurwaarder en advocaat onder de dekking vallen. U kunt dat het best zo snel mogelijk nagaan en daarover contact opnemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar.
 10. U moet er verder mee rekening houden dat, indien een procedure nodig is, daar kosten aan verbonden zijn en dat kosten – hoewel wederpartij daarin kan worden veroordeeld – vaak niet geheel worden vergoed, dat succes niet is gegarandeerd en dat bij een eventueel verlies u kan worden veroordeeld in de proceskosten van wederpartij.
 11. Gelden die het kantoor ten behoeve van u incasseert, worden beheerd op bankrekeningnummer 150483317 van onze Stichting Derdengelden.
 12. De advocaat kan, behoudens wettelijke regelingen, het dossier na een periode van vijf jaren na het einde van de zaak zonder nadere aankondiging vernietigen.
 13. Dreessen advocaten behoudt zich het recht om uitspraken, geanonimiseerd, te publiceren op de kantoorwebsite of andere gerelateerde platformen.