Contactverbod, straatverbod en rectificatie

Uitspraak


RECHTBANK LIMBURG

Burgerlijk recht

Zittingsplaats Maastricht

zaaknummer / rolnummer: C/03/250160 / KG ZA 18-273

Vonnis in kort geding van 19 juni 2018

in de zaak van

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ,

wonende te [woonplaats] ,

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

advocaat mr. C.J.M. Dreessen,

tegen

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ,

wonende te [woonplaats] ,

gedaagde in conventie,

eiser in reconventie,

advocaat mr. A. Carli.
Partijen zullen hierna [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] genoemd worden.

1 De procedure

1.1.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

 • de dagvaarding van 22 mei 2018
 • de brief van 31 mei 2018 waarin mr. Carli aankondigt dat er een vordering in reconventie zal worden ingesteld
 • de ter zitting door mr. Dreessen met instemming van mr. Carli overhandigde brief van 1 juni 2018 zijdens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , waarbij de aanzegging wederrechtelijkheid stalking d.d. 9 juli 2017 is gevoegd
 • de brief van 4 juni 2018 met daaraan gehecht de producties I tot en met VIII van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]
 • de fax van 4 juni 2018 met producties IX en X van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie]
 • de mondelinge behandeling op 5 juni 2018
 • de pleitnota van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met producties
 • de pleitnota van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

1.2.

Ten slotte is vonnis bepaald.

2 De feiten

2.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] woont in [woonplaats] samen met haar dochter van vijf uit een inmiddels beëindigde relatie.

2.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is actief op Facebook, alwaar zij een site beheert waar minderbedeelden geholpen worden doordat gratis kleding en huisraad aan hen wordt verstrekt. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] eind 2016 via deze Facebookpagina leren kennen.

2.3.

Het contact verliep aanvankelijk prettig. Dit veranderde, wat betreft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , omstreeks mei 2017.

2.4.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft (onder meer) op 6 juni 2017, 3 oktober 2017 en 25 oktober 2017 aangifte tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gedaan wegens stalking/bedreiging.

2.5.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft op 9 juli 2017 op aanraden van de politie een aanzegging wederrechtelijkheid stalking gedaan, welke voor gezien is ondertekend door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] .

2.6.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft zich als benadeelde partij in een stafproces tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gevoegd.

3 Het geschil

3.1.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert, samengevat:

 • [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden om zich binnen een straal van 400 meter van de woning van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te begeven, te vertoeven, dan wel op enige andere wijze aldaar aanwezig te zijn, met machtiging van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] desnoods met behulp van de sterke arm te doen verwijderen bij overtreding van dit verbod, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,-, voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt,
 • [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden om zich in de [adres 1] , [adres 2] , [adres 3] en de [adres 4] en het aan die straat gelegen [adres 4] , te [woonplaats] , zijnde de directe woonomgeving van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en haar dochter te begeven, alsmede zich in de [adres 5] te [plaats] , alwaar de dochter van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] naar school gaat, te begeven, te vertoeven, dan wel op enige ander wijze aldaar aanwezig te zijn, met machtiging van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] desnoods met behulp van de sterke arm te doen verwijderen bij overtreding van dit verbod, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- , voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod, dan wel één daarvan, overtreedt,
 • [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden om zich binnen een straal van 100 meter van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en/of haar dochter te begeven, met machtiging van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] desnoods met behulp van de sterke arm te doen verwijderen bij overtreding van dit verbod, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- , voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt,
 • [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] persoonlijk dan wel telefonisch dan wel via internet, of enig ander berichtenverkeer of op enige andere manier lastig te vallen, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- , voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt,
 • [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden om de familie, vrienden en kennissen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] persoonlijk, dan wel telefonisch, dan wel via internet, of enig ander berichtenverkeer of op enige andere manier lastig te vallen, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- , voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt,
 • [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te verbieden om nog langer enig bericht omtrent eiseres en/of haar dochter online te zetten, en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te bevelen reeds geplaatste berichten te verwijderen en verwijderd te houden, onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000,- , voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt,
 • te bepalen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de onder randnummer 18 van de dagvaarding geformuleerde rectificatie op zijn Facebookpagina te plaatsen en aldaar voor de duur van ten minste 30 dagen vastgepind te houden, alsmede te bepalen dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis zorg te dragen voor publicatie van de onder randnummer 18 van de dagvaarding geformuleerde rectificatie in een regionaal dagblad,
 • [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te veroordelen in de kosten van deze procedure, alsmede de nakosten.

3.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] legt, kort samengevat, het navolgende aan haar vordering ten grondslag. Er is sprake van een stelselmatige en ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , die het opleggen van een straat- en contactverbod rechtvaardigt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] valt haar stelstelmatig lastig, onder meer op straat. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] valt niet alleen haar, maar ook haar ex, moeder, zus en zwager lastig. Hij probeert haar daarbij zwart te maken. Hij bestookt haar voorts met sms’jes, waarbij hij haar enerzijds beledigt en anderzijds verklaart dat hij samen met haar wil lunchen of de feestdagen met haar wil doorbrengen. Hij maakt haar ook op Facebook zwart en stuurt via Marktplaats allerlei beledigingen en bedreigingen. Hij laat via valse namen allerlei opsporingsberichten in de buurtwachtapp plaatsen, waarin hij haar beschuldigt van mishandeling. Hij hackt regelmatig de Facebookpagina van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft door het gedrag van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ernstige straatvrees gekregen. Zij vreest dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] haar ergens opwacht en haar achtervolgt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft ook diverse malen fysiek geweld gebruikt jegens [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] . Zij heeft hiervan aangifte gedaan. Ook de ex-vriendin van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft in het verleden meerdere aangiftes tegen hem gedaan. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] blokkeerde het telefoonnummer van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] weliswaar, maar hij wist haar steeds weer via andere nummers (die voor haar tot dan onbekend waren) te bereiken.

3.3.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer.

3.4.

Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.

4 De beoordeling

in conventie

Spoedeisend belang

4.1.

Het spoedeisend belang vloeit voort uit de aard van de vorderingen.

Ontvankelijkheid

4.2.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] kan niet in haar vorderingen sub 2, 3 en 6 worden ontvangen voor zover deze op haar minderjarige dochter zien, nu deze vorderingen niet mede namens haar dochter, in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger, zijn ingesteld. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] kan ook niet worden ontvangen in haar vordering sub 5, welke vordering betrekking heeft op haar familie, vrienden en kennissen. De vordering is immers alleen door haar ingesteld.

Straat- en contactverbod

4.3.

Een straatverbod vormt een ernstige inbreuk op het aan een ieder toekomend recht om zich vrijelijk te verplaatsen. Voor het toewijzen van een zo ingrijpende maatregel moet sprake zijn van in hoge mate aannemelijke feiten en omstandigheden die een dergelijke inbreuk rechtvaardigen. Dit laatste geldt eveneens voor een contactverbod.

4.4.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] legt ter nadere onderbouwing van haar vorderingen een proces-verbaal van 6 juni 2017 over. De aangifte ziet op een incident tijdens het [naam feest] feest in [woonplaats] op 14 mei 2017 en een incident later op die dag bij haar thuis. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verklaart in dat proces-verbaal als volgt. Zij wilde tijdens het [naam feest] feest niet met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] praten, maar hij bleef haar lastig vallen, waarop zij de security heeft gewaarschuwd. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is toen weggegaan met haar vriendin [naam vriendin] . Later op die avond was zij thuis en liet zij [naam vriendin] de woning uit. [naam vriendin] kwam vervolgens terug de woning in, omdat zij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] bij de voordeur van de woning had zien staan en het niet vertrouwde. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] opende vervolgens de voordeur waar [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] met een tijgerpoes in zijn armen stond en haar meedeelde dat haar tijgerpoes [naam poes] dood was. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zag bloed en de ogen van de poes puilden uit. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wilde de poes niet afgeven voordat hij met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gesproken had. Plotseling rende [naam poes] echter de woonkamer in en bleek het dus niet [naam poes] te betreffen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wilde de poes bij haar binnen gooien. Hij schold alleen maar. Uiteindelijk heeft hij de poes ergens buiten gegooid. Het bleek achteraf de poes van een bekende te zijn. De dierenambulance gaf aan dat de poes was gewurgd. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] was helemaal van slag van hetgeen gebeurd was. Op maandag 15 mei 2017 heeft [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vervolgens valse berichten verstuurd aan haar ex, [naam ex] , en hem ook gebeld en bedreigd, zo heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] van [naam ex] vernomen. Ook heeft hij enkele dagen later op de Facebooksite allerlei vervelende berichten verstuurd die niet kloppen, met de bedoeling haar contact met die Facebookleden kapot te maken.

4.5.

Ter onderbouwing van haar stellingen heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verder een proces-verbaal van 3 oktober 2017 overgelegd. Daaruit blijkt dat zij aangifte heeft gedaan van mishandeling, bedreiging en aanranding op diezelfde dag. Zij verklaart daarover als volgt. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft haar die avond anoniem gebeld en gedreigd dat hij haar en haar ex ging opruimen. Zij kwam hem vervolgens enkele huizen naast haar woning tegen toen zij haar ontsnapte kitten ging zoeken. Zij schreeuwde dat hij een contactverbod had. Hij dreigde dat hij haar en haar ex [naam ex] zou opruimen en dat hij een geweer had. Zij voelde vervolgens dat hij haar in een nekklem vastpakte. Zij voelde een hevige pijn aan haar keel en kreeg geen adem meer. Zij wist zich vervolgens weg te rukken. Hij pakte haar bij haar rechterarm en verdraaide deze. Hij probeerde haar constant naar zich toe te trekken en haar te zoenen. Dat lukte hem. Zij schreeuwde en trapte hem weg. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] liep vervolgens weg en schreeuwde dat hij haar moeder had bezocht.

4.6.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft ter staving van haar vorderingen voorts een proces-verbaal van 25 oktober 2017 overgelegd. Het betrof een aangifte van bedreiging door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op diezelfde dag. Zij verklaart in dat proces-verbaal onder meer als volgt. Zij fietste rond 23.15 uur alleen naar huis. Zij hoorde toen zij op de [adres 6] fietste dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] haar naam riep. Zij zag toen dat hij met zijn bakfiets naast haar reed. Hij pakte haar stuur en reed haar klem. Zij schrok en viel bijna van haar fiets. Hij riep diverse malen luidkeels zodat iedereen het kon horen ‘vuile stronthoer’. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gaf aan dat hij haar met rust moest laten, maar hij pakte wederom haar stuur en kneep met zijn rechterhand haar keel vast, waarop zij een stekende pijn voelde. Hij riep ‘ik ruim je op en die opa van je ook’. Hij zei dat hij een handgranaat bij haar door de ruit zou gooien. Zij voelde zich zeer bedreigd.

4.7.

Ter staving van het feit dat er ook recent nog een incident heeft plaatsgevonden heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (ter zitting) een proces-verbaal van 1 juni 2018 in het geding gebracht. Het betreft een incident dat op 31 mei 2018 omstreeks 22.45 uur heeft plaatsgevonden. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] verklaart over dit incident als volgt. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zat met een aantal bekenden in haar achtertuin en haar dochtertje kwam erbij zitten omdat zij wakker was geworden van de warmte. Omstreeks 23.15 uur hoorde [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] een raar piep geluid alsof het afkomstig was van een hondenspeeltje. Zij is op een stoel gaan staan aan het einde van haar tuin, bij de erfafscheiding van haar tuin, die grenst aan het plein gelegen aan de [adres 4] . Zij stond verdekt opgesteld en weet zeker dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] haar niet heeft zien staan. Zij zag toen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op ongeveer 2 meter afstand. Zij zag vervolgens dat hij zijn rechter-hand optilde en een gooiende beweging maakte en zij hoorde steentjes op het dak van de garage neerkomen. Haar dochtertje stond ondertussen naast haar en zij hoorde haar au roepen. Blijkbaar waren er ook steentjes op haar hoofd terecht gekomen. Zij zag dat haar dochtertje haar hand op haar hoofd legde en pijn had aan haar hoofd en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] is meteen weggerend. Samen met één van de andere aanwezigen is zij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gaan zoeken en heeft hem gezegd te stoppen en weg te blijven uit haar tuin. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] was suf en er absoluut niet met zijn gedachten bij; hij was onder invloed van drugs, dat weet [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zeker. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] rende weg en tijdens het wegrennen riep hij ‘Ik ruim je op, hoer!’

4.8.

Uit het eveneens in het geding gebrachte proces-verbaal, tevens van 1 juni 2018, blijkt dat [naam aangever] , een van de aanwezigen in de achtertuin van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , aangifte van bedreiging door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op 31 mei 2018 tussen 23.00 en 0.00 uur heeft gedaan. Hij verklaart dat hij een tik hoorde en daarna nog twee keer een vreemd geluid. Hij is toen vanuit de tuin naar de openbare weg gelopen en zag [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op de hoek van de [adres 1] en [adres 4] lopen. Hij zei tegen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dat hij hem en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met rust moest laten. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] stormde op enig moment op hem af, hij heeft zich (af)geweerd en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] kreeg hierdoor een zachte klap in zijn gezicht. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] rende vervolgens weg en riep ‘ik ruim je op’.

4.9.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voert verweer. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ontkent niet dat hij na het verbreken van de relatie maandenlang op allerlei manieren toenadering bleef zoeken en om aandacht bleef vragen. Hij ontkent ook niet dat hij op momenten aanleiding heeft gegeven om aangifte te doen of onoorbaar gedrag heeft vertoond en dat zijn gedrag niet goed te praten is. Hij had zich er (eerder) bij moeten neerleggen dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] met rust gelaten wilde worden, maar het was voor hem moeilijk om [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] los te laten. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft echter inmiddels ingezien dat hij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] moet loslaten. Hij heeft [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] sedert 10 januari 2018 niet meer bewust benaderd en zegt toe dit in de toekomst niet meer te zullen doen. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] kan ook geen recente directe of indirecte berichten aantonen. Hij overlegt ter staving van zijn standpunt dat wel degelijk sprake was van een liefdesrelatie voorafgaand aan mei 2017 enkele foto’s waaronder een foto van hem en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en haar dochtertje voor de kerstboom alsmede een aantal berichten waarin emoticons met hartjes voorkomen. Dat zij dit probeert te ontkennen maakt haar reeds leugenachtig en ongeloofwaardig. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] doet valse aangiftes, stuurt bekenden van haar op [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] af, laat hem fysiek aanpakken en laat zelfs berichten naar zijn werkgever sturen, als gevolg waarvan hij zijn baan is kwijtgeraakt. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en consorten hebben meerdere malen de confrontatie met [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] opgezocht en hem (doen) mishandelen. De vorderingen 1, 2 en 3 zijn bovendien praktisch vrijwel onuitvoerbaar, nu [woonplaats] klein is en partijen amper 600 meter van elkaar af wonen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zou zijn vrienden niet meer kunnen bezoeken en niet meer naar de Albert Heijn kunnen gaan voor boodschappen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is bereid toe te zeggen dat hij niet meer in de straat van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zal komen.

4.10.

Ook [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] heeft aangifte gedaan van een incident op 31 mei jongsleden. Hij heeft echter een geheel andere lezing van de gebeurtenissen op die avond. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] verklaart blijkens het proces-verbaal van 4 juni 2018 over die avond als volgt. Hij was onderweg naar huis vanuit een vriend en kwam toen [naam aangever] tegen. [naam aangever] kwam op hem aflopen en begon hem direct te slaan met zijn rechtervuist en raakte hem links in het gezicht. [naam aangever] is hem nog gevolgd maar hij heeft weten te vluchten. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zag op een gegeven moment ook de buurman van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , [naam buurman] , staan. Hij denkt dat het een vooropgezet plan was om hem te pakken. Hij ontkent op de bewuste avond bij de achtertuin van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en bij haar voordeur te zijn geweest.

4.11.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ontkent dat de werkgever van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op haar initiatief is aangeschreven. Zij ontkent dat zij haar vrienden aanzet [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] uit te lokken, zij probeert hen juist tegen te houden. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] nooit is gestopt: hij maakt valse Facebookprofielen aan en hij hackt haar Facebook en plaatst valse berichten. [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voelt zich nog steeds niet veilig. Bij [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] is sprake van een gedragspatroon. Hij heeft zijn

ex-vriendin ook gestalkt.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] op zijn beurt ontkent dat hij valse Facebookprofielen aanmaakt, het Facebook van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] hackt en valse berichten plaatst. Hij weet niet veel van ICT.

4.12.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan in het midden blijven of partijen tot mei 2017 al dan niet een louter vriendschappelijke relatie dan wel een liefdesrelatie hadden. Voor de beoordeling van de vraag of de gevraagde ingrijpende maatregelen gerechtvaardigd zijn, is vooral van belang wat zich na die tijd tussen partijen heeft afgespeeld en of het handelen van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de periode nadat de verstandhouding verslechterd was, kan worden aangemerkt als een stelselmatige ontoelaatbare wederrechtelijke inbreuk op de privé sfeer van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , die het opleggen van de gevraagde verboden rechtvaardigt.

4.13.

Door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] zijn ter staving van haar vorderingen een groot aantal screenshots van whatsappjes, Facebook berichten, Marktplaats berichten, e-mails en andere berichten overgelegd, die deels onvolledig dan wel ongedateerd zijn. Aldus valt niet altijd uit de berichten op te maken uit welke periode zij stammen. Bij het lezen van die appjes en e-mails, die niet door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gemotiveerd zijn weersproken, ontstaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter het beeld van iemand die het ene moment toenadering zoekt en het andere moment hard uithaalt en heftige uitlatingen doet. Uitlatingen zoals ‘vies laag labiel dik psycho wijf met je senioren grot!’, ‘labiele narcistische pathalogische leugenachtige neppe snol..’, ‘Herken mezelf in jou… we zijn toch ook echt 1’, ‘als je wilt dat ik jou hele fb volgooi met bv foto van jou en [naam ex] ..jou en je turkje.. kan je het krijgen labiel klein kind dat je bent.. zwakzinnig ben je!’. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] probeert ook anderen in de discussie over wat er zich tussen hem en [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] (volgens hem) afspeelt te betrekken, zo blijkt uit het overgelegde berichtenverkeer. Ook laat hij zich jegens die anderen negatief uit over [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de trant van ‘de helft van de donaties stopt ze ook in haar eigen zakken’ ‘ze heeft me gebrainwashed en gepaait met zogenaamde liefde en sex – walg van haar en net zoals leden als jou die daarin trappen!’

4.14.

Door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] wordt niet ontkend dat er in de periode mei 2017 tot 10 januari 2018 onoorbare dingen zijn voorgevallen, die hij beter achterwege had kunnen laten. Hij betwist de inhoud van de drie door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] overgelegde processen-verbaal die zien op die periode ook niet, althans niet expliciet. Hij betwist in zijn algemeenheid echter dat er in de periode daarna incidenten zijn geweest waarbij hij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] heeft lastig gevallen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] ontkent ter zitting echter niet dat hij toen hij [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] twee tot drie weken geleden op straat is tegengekomen, iets in de trant van ‘dikke’ naar haar heeft geroepen. Uit de gedingstukken blijkt voorts dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] na voormelde datum, namelijk in de periode van 28 januari 2018 tot 5 februari 2018 (productie 4), een derde (een bekende van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [naam vader dochter] , de vader van haar dochter, van het ‘ [naam school] ’) heeft benaderd, omdat hij op zoek was naar familie van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] , met wie hij in contact kon treden, omdat het niet goed zou gaan met [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en hij zich zorgen maakte. Op de laatste twee bladzijden van productie 10, een e-mail bericht van ‘Redactie-Gestalkt’, wordt bovendien verwezen naar twee incidenten die hebben plaatsgevonden op respectievelijk 11 februari 2018 ( [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dumpt spullen op straat en in de achtertuin van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] ) en 17 februari 2018 ( [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] fietst langs en valt van zijn fiets), waarvan videobeelden naar de politie zouden zijn gestuurd. Daarnaast is er nog het incident van 31 mei 2018, waarvan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] weliswaar de door [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gestelde toedracht betwist, maar bij welk incident [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] hoe dan ook betrokken is.

4.15.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat de incidenten, zoals weergegeven in de betreffende processen-verbaal, die onweersproken vóór 10 januari 2018 hebben plaatsgevonden, in beginsel de gevorderde inbreuk(en) op de vrijheid van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] rechtvaardigen. [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] betwist echter dat daarna nog (ernstige) incidenten hebben plaatsgevonden. De onderhavige kort geding-procedure leent zich niet voor bewijslevering, maar de voorzieningenrechter acht het hiervoor in rechtsoverweging 4.14 weergegeven onweersproken ná 10 januari 2018 voorgevallen feit en de (onweersproken) uit de gedingstukken blijkende feiten en omstandigheden, zoals in rechtsoverweging 4.14 vermeld, gelet op de ernst van de onbetwiste incidenten die vóór 10 januari 2018 hebben plaatsgevonden, van voldoende gewicht om aannemelijk te achten dat de ontoelaatbare inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voortduurt, zodat toewijzing van de gevorderde straat- en contactverboden gerechtvaardigd is. De gevorderde straatverboden en de gevorderde contactverboden zullen om redenen van proportionaliteit in duur worden beperkt, als na te melden.

4.16.

Wat betreft het onder 1 gevorderde, ziet de voorzieningenrechter in het kader van afweging tussen de belangen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aanleiding om de straal waarbinnen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich vanuit de woning van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] bezien niet mag begeven, te beperken tot 200 meter.

Het onder 3 gevorderde zal worden toegewezen met dien verstande dat voornoemde belangenafweging ertoe leidt dat de straal waarbinnen [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich niet in de nabijheid van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mag begeven, zal worden beperkt tot 10 meter.

De vordering onder 2 wordt afgewezen, nu de vorderingen onder 1 en 3 reeds worden toegewezen, als na te melden en gelet op de afweging van de belangen van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] enerzijds en [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] anderzijds.

De vordering onder 4 zal worden toegewezen als na te melden.

Rectificatie en toekomstige berichten

4.17.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] vordert onder 7 dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] de navolgende rectificatie plaatst en deze ten minste 30 dagen op zijn Facebookpagina vastgepind houdt en zorg draagt voor publicatie in een regionaal dagblad:

‘Rectificatie op last van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Maastricht: Sedert mei 2017 heb ik, [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , onder meer op diverse Facebookpagina’s verschillende beledigende, lasterlijke en smadelijke uitlatingen over mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] gedaan, waarvan de strekking is dat mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] mensen oplicht en te pas en te onpas met vreemde mannen geslachtsverkeer zou hebben. Zulks terwijl ik wist dat deze uitlatingen aan het adres van mevrouw [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet op de waarheid zijn gebaseerd. Ik neem deze uitlatingen bij dezen terug en verzoek u deze als zijnde niet gedaan te beschouwen’.

4.18.

[eiseres in conventie, verweerster in reconventie] stelt dat haar naam op grote schaal door het slijk is gehaald. Door haar is ter zitting onweersproken gesteld dat meer dan 500 mensen op de site zijn aangeschreven. Tegen de gevorderde rectificatie is door [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] geen verweer gevoerd. Deze zal als hierna te melden worden toegewezen. Ook de vordering onder 6 dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zich in de toekomst onthoudt van het sturen/plaatsen van smadelijke beledigende en/of lasterlijke uitspraken over [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en reeds geplaatste berichten verwijdert, zal worden toegewezen. Ook hiertegen is geen gemotiveerd verweer gevoerd, anders dan het feit dat er geen recente berichten zijn aangetoond. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, is echter voldoende aannemelijk geworden dat de berichten niet (helemaal) zijn gestopt dan wel is het aannemelijk is dat de berichten/uitlatingen, zonder nadere aansporing in de vorm van een verbod, niet zullen stoppen.

4.19.

De gevorderde dwangsom zal worden beperkt als na te melden.

4.20.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De kosten aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] worden begroot op:

– dagvaarding € 98,01

– griffierecht 291,00

– salaris advocaat 980,00

Totaal € 1.369,01

de eis in reconventie

4.21.

[gedaagde in conventie, eiser in reconventie] vordert ter zitting (bij pleitnota) in reconventie – kort samengevat -:

 • dat het [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en de haren wordt verboden om – direct of indirect – persoonlijk of via derden toenadering tot [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] te zoeken, onder verbeurte van een dwangsom,
 • dat [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] en de haren wordt verboden om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] persoonlijk, dan wel telefonisch, dan wel via internet, of enig ander berichtverkeer of op enig andere manier/via derden lastig te vallen, onder verbeurte van een dwangsom,
 • [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te verbieden de familie, vrienden, kennissen of zakelijke relaties/werkgever van [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] persoonlijk, dan wel telefonisch, dan wel via internet, of enig ander berichtenverkeer of op enige andere manier lastig te vallen, onder verbeurte van een dwangsom,
 • veroordeling van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] in de kosten van het geding.

4.22.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter kan [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] , gelet op het bepaalde in artikel 7.2 van het Procesreglement kort gedingen rechtbanken handel/familie, niet in zijn reconventionele vordering worden ontvangen. De eis in reconventie was immers weliswaar aangekondigd, doch zonder dat de eis en de gronden daarvan schriftelijk uiterlijk 24 uur voor de zitting zijn meegedeeld, terwijl van een in omvang geringe eis geen sprake is.

5 De beslissing

De voorzieningenrechter

in conventie

5.1.

verklaart [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet-ontvankelijk voor zover het onder 2, 3 en 6 gevorderde ziet op haar dochter en verklaart [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] niet-ontvankelijk ten aanzien van het onder 5 gevorderde (dat ziet op haar familie, vrienden en kennissen),

5.2.

verbiedt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor de duur van één jaar vanaf de betekening van dit vonnis om zich binnen een straal van 200 meter van de woning van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te begeven, binnen die straal te vertoeven, dan wel op enige andere wijze aldaar aanwezig te zijn, met machtiging van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aldaar desnoods met behulp van de sterke arm te doen verwijderen bij overtreding van dit verbod, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,- voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt, met een maximum van € 1.500,-,

5.3.

verbiedt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om zich voor de duur van één jaar vanaf de betekening van dit vonnis binnen een straal van 10 meter van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] te begeven, met machtiging van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] om [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] aldaar desnoods met behulp van de sterke arm te doen verwijderen bij overtreding van dit verbod, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,- bij overtreding van dit verbod, voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt, met een maximum van € 1.500,-,

5.4.

verbiedt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] om [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] voor de duur van één jaar vanaf de betekening van dit vonnis persoonlijk dan wel telefonisch dan wel via internet, of enig ander berichtenverkeer of op enige andere manier lastig te vallen, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,-, voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt, met een maximum van € 1.500,-,

5.5.

verbiedt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] voor de duur van één jaar vanaf de betekening van dit vonnis om nog langer enig bericht omtrent eiseres online te zetten, en beveelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] reeds geplaatste berichten te verwijderen en verwijderd te houden, onder verbeurte van een dwangsom van € 100,- voor iedere keer dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] dit verbod overtreedt, met een maximum van € 1.500,-,

5.6.

bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na betekening van dit vonnis de onder 4.17 geformuleerde rectificatie op zijn Facebookpagina te plaatsen en aldaar voor de duur van ten minste 30 dagen vastgepind te houden, en bepaalt dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] gehouden is om binnen 24 uur na berekening van dit vonnis zorg te dragen voor publicatie van de onder 4.17 geformuleerde rectificatie in een regionaal dagblad,

5.7.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de proceskosten, aan de zijde van [eiseres in conventie, verweerster in reconventie] tot op heden begroot op € 1.369,01, te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over dit bedrag met ingang van veertien dagen na betekening van dit vonnis tot de dag van volledige betaling,

5.8.

veroordeelt [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] in de na dit vonnis ontstane kosten, begroot op € 157,00 aan salaris advocaat, te vermeerderen, onder de voorwaarde dat [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet binnen 14 dagen na aanschrijving aan het vonnis heeft voldaan en er vervolgens betekening van de uitspraak heeft plaatsgevonden, met een bedrag van € 82,00 aan salaris advocaat en de explootkosten van betekening van de uitspraak, en te vermeerderen met de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW over de nakosten met ingang van veertien dagen na de betekening van dit vonnis tot aan de voldoening,

5.9.

verklaart dit vonnis ten aanzien van de beslissingen onder 5.2 tot en met 5.8 uitvoerbaar bij voorraad,

5.10.

wijst het meer of anders gevorderde af.

in reconventie

5.11.

verklaart [gedaagde in conventie, eiser in reconventie] niet-ontvankelijk in zijn eis in reconventie.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.J.H.A. Venner-Lijten en in het openbaar uitgesproken.

type: CB