Procesbevoegdheid in geval van meerderjarigenbewind

Artikel 1:431 BW geeft de kantonrechter de mogelijkheid om bewind in te stellen over een of meer goederen van een meerderjarige. Dit bewind kan worden  ingesteld voor bepaalde of onbepaalde tijd en slechts wanneer deze meerderjarige niet meer in staat is om zijn vermogensrechtelijke belangen behoorlijk waar te nemen.

De kantonrechter zal tegelijkertijd met het onder bewind stellen van de goederen, of kort daarna, een bewindvoerder benoemen. Deze bewindvoerder voert vanaf dat moment het beheer over de onder bewind gestelde goederen. De bewindvoerder zal, met betrekking tot het beheer, alle handelingen die gedaan moeten worden in het kader van de normale benutting van de onder bewind gestelde goederen, op eigen houtje mogen verrichten.

Zo staat een bewindvoerder in voor het doelmatig beleggen van het vermogen.

Ook wanneer twee partners zijn gehuwd onder algehele gemeenschap van goederen is het mogelijk dat de kantonrechter goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren onder bewind stelt. Dit heeft tot gevolg dat, wanneer er bewind wordt ingesteld over goederen die in de huwelijksgemeenschap vallen, de andere echtgenoot wordt beperkt in zijn handelingsvrijheid over die goederen. Dit is de reden dat vaak de andere echtgenoot als bewindvoerder optreedt.

Artikel 1:441 BW stelt dat de bewindvoerder de meerderjarige tijdens het bewind in en buiten rechte vertegenwoordigt.  Dit betekent ook dat wanneer er een geschil met betrekking tot de onder bewind gestelde goederen ontstaat, de bewindvoerder als vertegenwoordiger van de meerderjarige optreedt.

Wilt u als meerderjarig persoon waarvan het volledig vermogen onder bewind is gesteld, een zaak aanhangig maken? Denk er dan steeds aan dat niet u, maar juist uw bewindvoerder deze zaak namens u aanhangig maakt. U bent namelijk steeds niet-ontvankelijk in uw verzoek wanneer u geen toestemming van uw bewindvoerder of van de kantonrechter heeft.

Is niet uw volledig maar slechts een deel van uw vermogen onder bewind gesteld? Dan bent u slechts niet-ontvankelijk als u een zaak aanhangig maakt met betrekking tot de goederen die onder bewind zijn gesteld.

Ook andersom is het bovenstaande van belang. Bent u in een geschil verwikkeld met een meerderjarig persoon waarvan het vermogen onder bewind is gesteld? Richt uw verzoek of dagvaarding dan tot de bewindvoerder. Heeft u echter geen weet van het bewind van uw wederpartij, dan is dit zeker geen ramp. Als u er later achter komt dat de ander onder bewind staat, kunt u zich alsnog tot de desbetreffende bewindvoerder richten.

Om erachter te komen of iemand onder bewind staat, is het mogelijk om te onderzoeken of diegene in het curatele- en bewindregister voorkomt. Dit register is eenvoudig te raadplegen via curatele & bewind register.

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.