Verzoek tot aanstelling bijzondere curator in hoger beroep toegewezen

Als tussen een minderjarige en de wettelijk vertegenwoordiger(s) een verschil van inzicht bestaat, is het mogelijk dat de minderjarige de rechtbank verzoekt een bijzondere curator aan te stellen, die de belangen van de minderjarige vertegenwoordigt.

De bijzondere curator kan van de rechtbank de taak krijgen om tussen de minderjarige en de wettelijk vertegenwoordiger te bemiddelen, maar kan ook indien nodig namens de minderjarige procederen.

Ons kantoor heeft een dergelijke procedure gevoerd voor een minderjarige die onder voogdij van een gecertificeerde instelling stond. Tussen de minderjarige en de voogden bestond al lange tijd discussie over onder meer de te volgen therapie, contacten met haar vader en stiefmoeder, het volgen van school en over de plek waar zij geplaatst werd. De minderjarige verbleef al jaren in een gesloten instelling en mocht niet of nauwelijks contact met haar familie hebben. Af en toe thuis verblijven, was al helemaal uit de boze. Deugdelijke therapie kreeg de minderjarige ook niet en de voogden weigerden daarin hun verantwoordelijkheid te nemen.

De minderjarige voelde zich in het geheel niet gehoord door de voogden en wilde niets meer met de voogden te maken hebben. Zij wenste met behulp van een bijzondere curator te bewerkstelligen dat een andere voogdijinstelling werd benoemd, in de hoop dat zij daarna wél ongestoord contact met haar familie zou kunnen hebben en de therapie zou krijgen waar zij zich prettig bij zou voelen. De voogden verzetten zich uit alle macht hiertegen en stelden hun werk juist heel goed te doen. Een bijzondere curator was niet nodig en ook het wijzigen van voogd was niet nodig volgens de voogden.

Nadat de rechtbank dit verzoek heeft afgewezen, is de minderjarige met behulp van ons kantoor in hoger beroep gegaan. Het gerechtshof heeft geoordeeld dat in deze zaak wel degelijk sprake was van een situatie waarin een bijzondere curator nodig was. De bijzondere curator kreeg de vraag te onderzoeken of het mogelijk was om samen met de minderjarige en de voogden een oplossing te vinden en anders een verzoek tot wijziging van voogdij in te dienen.

Kort nadat de bijzondere curator werd aangesteld, kreeg de minderjarige toestemming om af en toe met verlof naar huis te gaan en daar ook te overnachten. Dit heeft ertoe geleid dat de rechtbank het niet langer meer nodig vond om de minderjarige gesloten uit huis te plaatsen en de minderjarige werd herenigd met haar familie.

De uitspraak van het gerechtshof is gepubliceerd op rechtspraak.nl en vindt u hier.