Privacy

Privacyverklaring Dreessen advocaten

In het kader van nieuwe regelgeving wijst Dreessen Advocaten u op de inhoud van dit reglement.

Grondslagen

Onze dienstverlening gaat gepaard met het verwerken van persoonsgegevens. Dergelijke gegevens zijn de gegevens waarmee men personen kan identificeren. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Het hangt van uw zaak af welke gegevens nodig zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om uw NAW gegevens, rekeningnummer, strafrechtelijke gegevens en/of medische gegevens. Dreessen Advocaten volgt de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). Uw persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt en dan op grond van uw toestemming, de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, een gerechtvaardigd belang van een cliënt of een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld tot bijstand  aan een cliënt. Uw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt, indien dit noodzakelijk is in verband met de genoemde gronden.

Dreessen Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor identificatie. Dit is wettelijk verplicht voor advocaten om u van juridische bijstand te kunnen voorzien.

Dreessen Advocaten verwerkt eveneens gegevens van de eigen werknemers, stagiair(e)s, sollicitanten en dienstverleners. De verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op de betreffende overeenkomst. Persoonsgegevens verkregen vanuit sollicitaties worden verwerkt op grond van een gerechtvaardigd belang van zowel Dreessen Advocaten als de sollicitant. Indien de sollicitant wordt afgewezen, verwijderen wij deze persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens

Dreessen Advocaten kan de volgende persoonsgegevens verwerken: voor- en achternaam, adresgegevens,  telefoonnummers, e-mailadres, geboortedatum en het BSN. Incidenteel kan Dreessen Advocaten ook de volgende persoonsgegevens verwerken: arbeidsverleden, financiële gegevens, strafrechtelijke gegevens, medische gegevens, andere persoonsgegevens die gegeven zijn met uw goedkeuring of  door derden aan ons kenbaar gemaakt zijn, . De verwerking van gegevens kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, voor een gerechtvaardigd belang van een cliënt, of op grond een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld tot bijstand aan een cliënt.

Doeleinden

Dreessen Advocaten dient voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, voor een gerechtvaardigd belang van een cliënt of een wettelijke verplichting, persoonsgegevens te verwerken. Dreessen Advocaten verwerkt enkel de persoonsgegevens die benodigd zijn om uitvoering te geven aan voornoemde verplichtingen. De verwerking van welke persoonsgegevens is afhankelijke van de situatie. Dreessen Advocaten kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om telefonisch, per e-mail, per fax of per post contact met u op te nemen.

Dreessen Advocaten verwerkt uw financiële gegevens, zoals rekeningnummers om financiële administratie mogelijk te maken alsmede om te voldoen aan de wettelijke verplichte bewaartermijn. Persoonsgegevens in dossiers worden verwerkt met het oog op de bewaartermijn zoals bepaald door de Orde van Advocaten, en om eventuele controles tegenstrijdig belang mogelijk blijven te maken.

Derden

In het kader van onze juridische bijstand kunnen persoonsgegevens van derden worden verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan een wederpartij, curator of bewindvoerder. Dreessen Advocaten hanteert de zelfde wijze van verwerking bij persoonsgegevens van derden. Persoonsgegevens van derden worden verwerkt uit overeenkomst, een wettelijke verplichting na te komen of om de gerechtvaardigde belangen van de cliënt of van een derde te behartigen.

Beveiliging

Persoonsgegevens die u aan ons doet toekomen, worden in overeenstemming met de UAVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. Persoonsgegevens zijn digitaal naar behoren beschermd. Alleen medewerkers, stagiair(e)s en bevoegde dienstverleners (zoals de it-deskundigen) van Dreessen Advocaten kunnen toegang krijgen. Fysieke dossiers zijn (brand)veilig en vergrendeld opgeborgen. Toegang door derden die hiertoe niet bevoegd zijn is uitgesloten. Er zijn met stagiair(e)s, medewerkers en derden waar wij mee samenwerken afspraken gemaakt over het verantwoordelijk en zorgvuldig omgaan met dossiers en persoonsgegevens. Zij zijn op basis van overeenkomst tot geheimhouding verplicht. Met derden wordt er een aparte verwerkingsovereenkomst opgesteld indien nodig.

Bewaartermijn

In beginsel zullen persoonsgegevens na afronding van de behandeling van een zaak nog 5 jaren worden bewaard. Dit geldt als de wettelijke bewaartermijn. Wanneer bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij is of de gegevens om andere redenen niet meer nodig zijn zullen wij uw gegevens vernietigen. Er kan door Dreessen Advocaten en betrokken partijen overeengekomen worden dat er een langere bewaartermijn geldt.

Uw rechten

U bezit het recht op inzage in en correctie van de persoonsgegevens van u die wij verwerken.

Wanneer u voldoet aan de voorwaarden dan heeft u het recht om uw eigen persoonsgegevens te laten verwijderen. Deze voorwaarden zijn:

  • de persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
  • u trekt uw toestemming tot verwerking in en Dreessen Advocaten heeft geen andere grondslag meer om de persoonsgegevens te verwerken;
  • u maakt bezwaar tegen de verwerking en Dreessen Advocaten heeft geen andere grondslag meer om de persoonsgegevens te verwerken;
  • de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
  • vanwege een wettelijke plicht moeten de persoonsgegevens worden gewist.

Het is mogelijk om tegen het verwerken van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. Wij stoppen dan met het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Dergelijke verzoeken dient u te richten aan info@dreessenadvocaten.nl.

U kunt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien Dreessen Advocaten uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens heeft geschonden.

Website

Onze website bevat links naar andere websites. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop derden met uw gegevens omgaan. Wij raden u aan hiervoor het privacy statement – indien aanwezig – van de website die u bezoekt te raadplegen.

Een cookie is een klein bestand dat door bezochte webpagina’s automatisch op de harde schijf wordt opgeslagen. Dreessen Advocaten maakt geen gebruik van cookies voor marketingdoeleinden. Onze website registreert het aantal bezoekers. Wij controleren en verwerken uw ip-adres en -locatie niet.

Wijzigingen

Dreessen Advocaten behoudt het recht om wijzigingen aan dit privacyreglement toe te passen. Wij adviseren u om deze pagina regelmatig te controleren voor aanpassingen.

 

4 juni 2018